Natura2000 - Nisipurile de la Dăbuleni (ROSPA0135)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0135
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Nisipurile de la Dăbuleni

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.155556
Latitudine 43.720833
Suprafață (ha) 11034.90

Altitudine (m)

Minimă 10.00
Maximă 43.00
Medie 25.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
74.00
26.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A023 Nycticorax nycticorax 50-100 i
C
B
C
B
A024 Ardeola ralloides 600-1000 i
C
B
C
B
A026 Egretta garzetta 50-100 i
C
B
C
B
A031 Ciconia ciconia 10-15 p
C
B
C
B
A034 Platalea leucorodia 120-140 i
C
B
C
B
A060 Aythya nyroca 24-31 p 130-240 i
C
B
C
B
A097 Falco vespertinus 25-40 p
B
B
C
B
A224 Caprimulgus europaeus 10-20p
D
A231 Coracias garrulus 30-60p
B
B
C
B
A255 Anthus campestris 30-50p
D
A307 Sylvia nisoria 20-50 p
C
B
C
B
A338 Lanius collurio 200-300p
D
A339 Lanius minor 80-120p
D
A379 Emberiza hortulana 80-120 p
C
B
C
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A348 Corvus frugilegus 300-400 p
C
B
C
B
A438 Hippolais pallida 10-30 p
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl se incadreaza in regiunea biogeografica continentală, fiind situat in Lunca Dunării la est de confluenţa cu Râul Jiu. La vest până în dreptul localităţii Sărata, la nord de fosta baltă Potelu(momentan zonă agricolă) şi de localităţile Dăbuleni şi Ianca, la est până în dreptul localitatii Hotaru iar la sud de cursul Dunării. Cuprinde in principal terenuri agricole, plantaţii de arbori, livezi, griduri fluviale, precum şi zone umede permanente şi ape temporare. Climatul este temperat-continental cu influenţe mediteraneene. În zonă, prezenţa aluviunilor nisipoase şi a deflaţiei eoliene a determinat predominarea solurilor nisipoase în diferite grade de evoluţie, precum şi a nisipurilor nesolificate. Prezenţa nisipurilor determină apariţia unui relief de dune, bine reprezentat în perimetrul acestui sit. Prezenţa unor soluri nisipoase, care nu reţin apa, imprimă acestei zone un caracter semiarid, cu accente de aridizare şi chiar de deşertificare (dispariţia covorului vegetal).
Calitate si importanță Situl deţine importante populaţii cuibăritoare de Falco vespertinus, Emberiza hortulana, Coracias garrulus, Lanius collurio şi Lanius minor. Dintre speciile acvatice se remarcă populaţia cuibăritoare de Aythya nyroca şi efectivele de Ardeola ralloides şi Platalea leucorodia care apar în timpul migraţiei.
Vulnerabilitate Specia gazdă pentru populaţia cuibăritoare de Falco vespertinus, în acest sit este Corvus frugilegus. Astfel, atât integritatea fizică a coloniilor de cioară de semănătură din perimetrul sitului cât şi exemplarele acestei specii nu trebuie ameninţate direct sau indirect de activităţile umane.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.02

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 0.02 2.667.-Casa Pădurii din Pădurea Potelu

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
0.00
-
A
0.00
+

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă K35-1
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70