Natura2000 - Pădurea Radomir (ROSPA0137)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip A
Codul sitului ROSPA0137
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Radomir

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.214722
Latitudine 44.125833
Suprafață (ha) 1232.90

Altitudine (m)

Minimă 114.00
Maximă 146.00
Medie 135.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
35.00
65.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A026 Egretta garzetta 35-45 i
C
B
C
B
A031 Ciconia ciconia RC
C
A
C
B
A060 Aythya nyroca P
D
A082 Circus cyaneus 10-20 i
C
B
C
B
A084 Circus pygargus 10-20 i
C
A
B
A
A097 Falco vespertinus 15-20 p
B
B
C
B
A193 Sterna hirundo 23-30 i
D
A196 Chlidonias hybridus 35-50 i
D
A224 Caprimulgus europaeus R
C
C
C
B
A231 Coracias garrulus 13-20 p
C
A
C
B
A238 Dendrocopos medius R
D
A255 Anthus campestris R
D
A321 Ficedula albicollis RC
D
A338 Lanius collurio P
D
A339 Lanius minor R
C
B
C
A
A379 Emberiza hortulana P
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A096 Falco tinnunculus 1-2 p
D
A113 Coturnix coturnix R
D
A208 Columba palumbus C
D
A210 Streptopelia turtur RC
D
A212 Cuculus canorus RC
D
A221 Asio otus C
D
A232 Upupa epops C
D
A233 Jynx torquilla RC
D
A244 Galerida cristata RC
D
A247 Alauda arvensis C
D
A249 Riparia riparia RC
D
A251 Hirundo rustica C
D
A260 Motacilla flava C
D
A309 Sylvia communis RC
D
A310 Sylvia borin RC
D
A311 Sylvia atricapilla RC
D
A316 Phylloscopus trochilus C
D
A318 Regulus ignicapillus RC
D
A340 Lanius excubitor R
D
A363 Carduelis chloris C RC
D
A364 Carduelis carduelis C RC
D
A365 Carduelis spinus RC
D
A383 Miliaria calandra C C
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl pădurea Radomir,propus ca SPA este străbătut de două văi de eroziune, relativ mici (Valea Eleşteului şi Valea Bratei), în care se colectează apa pluvială. În Valea Eleşteului apa bălteşte mult timp, astfel că bălţile rezultate, deşi au fost îndiguite, comunică între ele şi au un nivel fluctuant, influenţat de precipitaţii. Pe teritoriul comunei Dioşti, respectiv al sitului nu este nicio apă curgătoare. În zonele umede menţionate staţionează un număr variabil de specii şi exemplare de păsări acvatice. În perimetrul sitului propus există cca 52 de ha, de plantaţii relativ tinere de salcâm (Pădurea Radomir, Pădurea Grozăveşti) şi un mic pâlc de Quercus sp. (exemplare bătrâne, seculare, reminiscenţe ale întinselor păduri de stejar care au existat aici până în secolul XIX), situat la limita sud-estică a sitului. În cadrul sitului mai există suprafeţe întinse de terenuri cultivate şi păşuni. Climatul zonei este continental de tranziţie, verile sunt lungi şi călduroase, iernile lungi şi friguroase, iar primăverile şi toamnele sunt scurte. Solurile sunt fertile (aluvionare brun-roşcate şi cernoziomuri levigate), fapt pentru care sunt intens exploatate pentru agricultură. Contrastele mari între iarnă şi vară, ariditatea accentuată a zonei, vegetaţia puţin bogată şi puţinele locuri de adăpost sunt elemente negative care determină o diversitate restrânsă a avifaunei. Desemnarea si conservarea acestui sit propus este totusi necesară, deoarece habitatele sitului asigură condiţii de reproducere şi/sau hrană pentru specii de păsări migratoare, cu statut de conservare nefavorabil pe plan global/european (Aythya nyroca, Chlidonias hybridus, Ciconia ciconia, Egretta garzetta, Emberiza hortulana, Falco vespertinus, Lanius collurio, Lanius minor ş.a.)
Calitate si importanță Aceasta arie găzduieşte efective importante ale unor specii de păsări protejate. Conform datelor avem următoarele categorii: număr specii din anexa 1 a Directivei Păsări: 9; număr de specii migratoare: 10; număr de specii periclitate la nivel global: 2 Situl este important pentru cuibărirea şi creşterea puilor pentru următoarele specii: Falco vespertinus Aythya nyroca (?) Lanius collurio Lanius minor Emberiza hortulana Situl este important pentru staţionarea temporară a următoarelor specii: Ciconia ciconia Egretta garzetta Chlidonias hybridus Sterna hirundo
Vulnerabilitate Defrişările, agricultura intensivă, chimizarea excesivă, extinderea suprafeţelor modificate antropic, schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni), poluarea cursului de apă, desecarea zonelor umede, cositul în perioada de cuibărire.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl nu a fost desemnat prin legislatia naţională zonă protejată.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
5.00
0
C
10.00
-
B
5.00
0
B
20.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
90.00
0
C
50.00
0
C
10.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Pentru administrarea sitului nu există structuri legal constituite
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-133
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70