Natura2000 - Subcarpaţii Vrancei (ROSPA0141)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip F
Codul sitului ROSPA0141
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Subcarpaţii Vrancei

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.948889
Latitudine 45.603889
Suprafață (ha) 35823.10

Altitudine (m)

Minimă 116.00
Maximă 930.00
Medie 391.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
66.00
34.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A072 Pernis apivorus 35-50 p
B
B
C
B
A080 Circaetus gallicus 3-5 p
C
B
C
B
A092 Hieraaetus pennatus 3-5 p
B
B
C
B
A122 Crex crex 10-20 p
D
A215 Bubo bubo 4-6 p
C
B
C
B
A220 Strix uralensis 18-20 p
D
A223 Aegolius funereus 40-60 p
C
B
C
B
A224 Caprimulgus europaeus 90-150 p
B
B
C
B
A229 Alcedo atthis 3-8 p
D
A234 Picus canus 55-150 p
C
B
C
C
A236 Dryocopus martius 15-25 p
D
A238 Dendrocopos medius 170-250 p
C
B
C
B
A246 Lullula arborea 80-140 p
C
B
C
C
A255 Anthus campestris 90-160 p
C
C
C
C
A307 Sylvia nisoria 10-40 p
C
B
C
C
A320 Ficedula parva 500-1500 i
C
B
C
B
A321 Ficedula albicollis 3000-4000p
C
B
C
B
A338 Lanius collurio 800-1200 p
D
A339 Lanius minor 10-40 p
D
A379 Emberiza hortulana 40-60 p
D
A429 Dendrocopos syriacus 10-15 p
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A085 Accipiter gentilis P
D
A086 Accipiter nisus P
D
A087 Buteo buteo P
D
A088 Buteo lagopus P
D
A096 Falco tinnunculus C
D
A099 Falco subbuteo P
D
A112 Perdix perdix P
D
A113 Coturnix coturnix P
D
A115 Phasianus colchicus P
D
A136 Charadrius dubius >4 p
D
A155 Scolopax rusticola P
D
A168 Actitis hypoleucos R
D
A207 Columba oenas R
D
A208 Columba palumbus P
D
A209 Streptopelia decaocto P
D
A210 Streptopelia turtur C
D
A212 Cuculus canorus P
D
A218 Athene noctua C
D
A219 Strix aluco C
D
A230 Merops apiaster C
D
A232 Upupa epops P
D
A233 Jynx torquilla C
D
A235 Picus viridis P
D
A237 Dendrocopos major C
D
A244 Galerida cristata C
D
A247 Alauda arvensis C
D
A251 Hirundo rustica C
D
A253 Delichon urbica RC
D
A256 Anthus trivialis C
D
A258 Anthus cervinus P
D
A260 Motacilla flava P
D
A261 Motacilla cinerea R
D
A262 Motacilla alba P
D
A263 Bombycilla garrulus R
D
A266 Prunella modularis R
D
A319 Muscicapa striata P
D
A325 Parus palustris P
D
A326 Parus montanus P
D
A327 Parus cristatus R
D
A328 Parus ater P
D
A337 Oriolus oriolus P
D
A340 Lanius excubitor P
D
A342 Garrulus glandarius RC
D
A344 Nucifraga caryocatactes P
D
A347 Corvus monedula P
D
A348 Corvus frugilegus C
D
A349 Corvus corone P
D
A350 Corvus corax 20-60 p
D
A351 Sturnus vulgaris RC
D
A354 Passer domesticus P
D
A359 Fringilla coelebs C
D
A360 Fringilla montifringilla P R
D
A361 Serinus serinus R
D
A363 Carduelis chloris P
D
A364 Carduelis carduelis P
D
A365 Carduelis spinus P
D
A366 Carduelis cannabina P
D
A368 Carduelis flammea R
D
A369 Loxia curvirostra R
D
A372 Pyrrhula pyrrhula P
D
A373 Coccothraustes coccothraustes P
D
A376 Emberiza citrinella P
D
A383 Miliaria calandra RC
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl cuprinde bazinul mijlociu al Rm. Sărat şi reprezintă o zonă de contact a ultimilor prelungiri subcarpatice cu zona dealurilor joase. Există versanţi cu platouri în partea inferioară a culmilor şi lunci în apropierea cursurilor de apă. Altitudinea este cuprinsă între 50 şi 800m, expoziţia versanţilor în majoritate este însorită, cu pante sub 16 grad.pe 43% , 16-30grad. pe 53% şi pante foarte repezi 31-40grad. pe 3%. Principalii parametrii climatici sunt: temperatura medie anuală 10,5grad.C; temperatura medie pe sezonul de vegetaţie 18grad.C; temperatura maximă absolută 40,9 grad.C şi minima absolută - 26grad.C; începutul perioadei bioactive 20 februarie şi sfârşitul perioadei bioactive 15 decembrie; data medie a primului îngheţ 14 octombrie iar a ultimului îngheţ 13 aprilie. Vânturile predominante sunt cele din direcţia NV, N, NE(47%) şi îşi menţin direcţia şi frecvenţa în tot cursul anului şi a perioadei de vegetaţie. Tipurile de pădure cele mai răspândite sunt: făget de deal pe soluri scheletice cu floră de mul, făgeto-cărpinet cu floră de mul, făgete de dealuri, şleau de deal cu gorun şi fag şi şleau de deal numai cu gorun. Principalele elemente ale structurii vegetaţiei forestiere sunt: clasa de producţie medie III consistenţa medie 0,80; vârsta medie 50 de ani .Speciile net majoritare sunt fagul şi gorunul, deşi în trecut gorunul ocupa un procent mai mare. Tendinţa culturilor agricole din zonă este dată de culturile de prăşitoare, leguminoase, trifoi, lucernă etc.
Calitate si importanță Regiune de deal cu păduri de foioase şi zone deschise reprezentate în general de culturi agricole şi pajişti unde deranjul antropic este puţin semnificativ. Situl adăposteşte populaţii importante de Hieraaetus pennatus, Pernis apivorus, Dendrocopos medius, Ficedula albicollis şi Bubo bubo.
Vulnerabilitate 1. defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari 2. braconaj 3. intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiţionale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje şi maşini 4. schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole ca cositul sau păşunatul 5. cositul prea timpuriu (ex. poate distruge poantele de cristel de câmp) 6. arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor)
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Nu exista suprafete cu statut de arie protejata
Tip de proprietate Formele de proprietate sunt diverse, de la proprietate publică de stat pentru albiile râurilor, pădurile administrate de ocoalele silvice, proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ teritoriale (islazuri, crânguri), proprietate privată aparţinând unităţilor administrative, proprietate privată aparţinând persoanelor juridice, proprietate privată aparţinând persoanelor fizice(paduri si terenuri agricole in majoritate suprafete cu vita de vie).

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.60

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 0.60 2.817.-Rezervaţia naturală Pădurea Schitu?

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J055VN004 * 1.83

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
50.00
0
C
15.00
0
C
1.00
0
B
2.00
-
C
0.50
-
C
5.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
40.00
0
B
3.00
0
C
2.00
0
B
2.00
-
B
20.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-78
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-79
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-90
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-91
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70