Natura2000 - Valea Câlniştei (ROSPA0146)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0146
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Valea Câlniştei

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.709722
Latitudine 44.123333
Suprafață (ha) 2537.70

Altitudine (m)

Minimă 47.00
Maximă 91.00
Medie 66.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
85.00
15.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A023 Nycticorax nycticorax >20 p
C
B
C
B
A024 Ardeola ralloides 2-5 p
C
B
C
B
A026 Egretta garzetta >20 p
C
B
C
B
A060 Aythya nyroca 20-30 p
C
B
C
B
A196 Chlidonias hybridus >30 p
C
B
C
B
A231 Coracias garrulus 15-25 p
C
B
C
B
A255 Anthus campestris 100-200 p
C
B
C
B
A338 Lanius collurio 100-200 p
D
A379 Emberiza hortulana 100-200 p
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl se incadreaza in regiunea biogeografica continentală. Situl cuprinde valea Pârâului Câlniştea şi a afluenţilor săi dintre localitatea Drăgăneşti-Vlaşca în extremitatea vestică şi Bila în cea estică. Cuprinde in principal zone umede, pajişti, terenuri agricole şi corpuri de pădure. Se remarcă enclavele forestiere din foştii codri ai Deliormanului şi pădurile de luncă din lungul Câlniştei şi al afluenţilor. Climatul este de tip temperat-continental cu accente continentale din est.
Calitate si importanță Zonă importantă pentru speciile de păsări acvatice, în special pentru efectivele cuibăritoare de Aythya nyroca. Zonele agricole şi corpurile de pădure din perimetrul sitului sunt importante pentru efectivele cuibăritoare de Coracias garrulus şi Emberiza hortulana.
Vulnerabilitate Agricultura intensivă, chimizarea excesivă, extinderea suprafeţelor modificate antropic, schimbarea habitatului semi-natural (păşuni), poluarea cursurilor de apă, desecarea zonelor umede, defrişarea zonelor împădurite, deranjul în perioada de cuibărire a speciilor calificante sau importante pentru sit.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-136
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70